Vjatkas reģiona kapakmeņu uzrakstu salīdzinošā analīze oficiālās pareizticības piekritēju un vecticībnieku pasaules uzskata kontekstā.


Jūlija Smišļajeva, Vjatkas Valsts universitātes Humanitārās fakultātes 4. kursa studente
Kirova, Krievija


Divās senajās kapsētās – pareizticīgo un vecticībnieku – atrastie kapakmeņu uzraksti tiek plaši citēti un analizēti no eshatoloģijas izpratnes pozīcijām. Priekšplānā autore ir izvirzījusi jautājumus par to, kādu specifisku nozīmi nāves notikumam piešķīra vecticībnieki, ar ko atšķīrās vecticībnieku priekšstati par grēku un grēksūdzi un kādā veidā tie verbalizējās abu konfesionālo grupu kapu uzrakstu tradīcijā.