Starptautiskie "Zavoloko lasījumi"


Starptautiskie "Zavoloko lasījumi"ir tradicionāla starptautiskā zinātniski praktiskā konference, ko organizē vairākas sadraudzības organizācijas: Latvijas Vecticības institūts, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīgas Dieva Parādīšanas vecticībnieku draudze, Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto valodu savienība. Pirmos divus lasījumus kā vadošais partneris organizēja I. N. Zavoloko Vecticībnieku biedrība, bet Trešos starptautiskos lasījumus kā vadošais partneris organizēja Latvijas Vecticības institūts.

Starptautiskie "Zavoloko lasījumi" nav klasiska vecticībnieku konference, kur tiek izskatīti jautājumi, kas tiešā veidā saistīti ar vecticības kultūru, folkloru, vēsturisko un garīgo mantojumu.

Starptautiskie "Zavoloko lasījumi" ir konference, kas turpina pazīstama vecticībnieka, slavena vēsturnieka un senatnes pētītāja Ivana Nikiforoviča Zavoloko darbību, kas veicināja vecticībnieku kultūras un mākslas jaunrades procesu atjaunotni, attīstību, saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību plašākai sabiedrībai.

Starptautiskajos "Zavoloko lasījumos" tiek apspriesti dažādi aktuāli jautājumi: vecticība kā dzīves veids; vecticība tiesiskajā laukā; valoda un pasaule; mazākumtautību attiecības un tāpat arī jautājumi par Ivana Nikiforoviča Zavoloko dzīvi, viņa vēsturisko un garīgo mantojumu. Minēto jautājumu izskatīšanu nodrošina plaša organizatoru pārstāvniecība. Tādējādi konferencē apspriežamo jautājumu saraksts ir plašāks, tas katru reizi tiek noteikts, ņemot vērā I. N. Zavoloko interešu loku.

Starptautisko "Zavoloko lasījumos" piedalās zinātnieki, vecticībnieku pētītāji, pasniedzēji, studējoša jaunatne no dažādām valstīm. Ārzemju dalībnieku plaša pārstāvniecība "Zavoloko lasījumos" veicina vecticībnieku starptautisko sakaru attīstību un popularizē Latvijas kultūru pasaulē. Lai veiksmīgāk popularizētu kultūras mantojuma nozīmību un tradicionālās kultūras aktualitāti, "Zavoloko lasījumu" organizācijas komiteja nolēma turpmāk otro konferences dienu rīkot Latvijas novados.

Pēc Starptautisko "Zavoloko lasījumu" rezultātiem tiek izdots zinātnisko rakstu krājums ar pētījumiem, kurus iespējams izmantot kā nozīmīgu izziņas avotu un kā mācību vielu.

Starptautiskie "Zavoloko lasījumi" tika organizēti 2005., 2007. un 2011. gados.