Otro Starptautisko Zavoloko lasījumu rezolūcija


Otrie Starptautiskie Zavoloko lasījumi "Dzīve kā kalpošana", bija veltīti Ivanam Zavoloko, Pomoras Senslāvu izcilam darbiniekam , viņa 110. jubilejas gadadienai 2007. gada 17. decembrī. Lasījumos piedalījās Senslāvu Pomoras baznīcas pārstāvji, zinātnieki, vecticības pētnieki no Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Japānas.

Otro Starptautisko Zavoloko lasījumu dalībnieki noslēguma plenārsēdē uzsvēra diskusijas laikā apspriesto jautājumu nozīmīgumu, labvēlīgo akadēmisko gaisotni, plašo dalībnieku pārstāvniecību un izskatīto jautājumu daudzpusību. Lasījumu dalībnieki atzina, ka pasākums pilnībā atbilda augstam akadēmiskam un starptautiskam līmenim. Tika iniciēti un atbalstīti sekojoši atzinumi un ieteikumi:

1. Turpināt regulāri organizēt Starptautiskos Zavoloko lasījumus vienu reizi divos gados.

2. Vērsties Rīgas domē ar priekšlikumu nosaukt vienu no Rīgas ielām Ivana Zavoloko vārdā.

3. Paplašināt un stiprināt kontaktus starp vecticībnieku kopienām.

4. Izmantot Lasījumu sniegtās iespējas kopienu pieredzes apmaiņai par darbu dažādos garīgās un kultūras dzīves virzienos.

5. Vispusīgi veicināt senslāvu garīgā un kultūras mantojuma saglabāšanu un tā popularizēšanu, tādejādi sekmējot tolerances izaugsmi sabiedrībā.

6. Aicināt jaunos pētniekus īstenot pētījumus vecticībnieku garīgās un kultūras mantojuma jomās.

7. Aktīvi atbalstīt kultūras dialogu starp vecticībniekiem un citu etnisko un reliģisko kopienu pārstāvjiem, veicinot sabiedrības integrācijas procesus.